Sigmastocks aktieverktyg

Med aktieverktyget skapar och förvaltar du enkelt din egna aktieportfölj. Verktyget analyserar data från alla företag som ingått i de index vi använder för din valda marknad tio år bakåt i tiden och beräknar hur din strategi skulle ha avkastat om du följt den under samma period.

Ett avancerat aktieverktyg – enkelt för alla

Aktieverktyget är avancerat men byggt för att användas av allt från nybörjare till vana aktiesparare. Aktieverktyget är byggt på finansiell forskning som visar att finansiella nyckeltal (de siffror som beskriver ett bolags ekonomiska situation) kan användas för att förutsäga vilka aktier som kommer att avkasta bättre än börsens snitt i framtiden. Den mjukvaran i kombination med dagens billiga, tillgängliga och digitala aktiehandel gör att vi kan ersätta traditionella och aktivt förvaltade aktiefonder. 

Ställ in din strategi

Du kan välja mellan att använda dig av Sigmastocks förinställda strategi, framtagen av forskare i vårt team, eller att skapa din egna. Det du behöver tänka på när du tar skapar strategin är hur viktigt du tycker det är att din portfölj innehåller bolag med vissa egenskaper. Kanske vill du att bolagen i din portfölj ska ha en hög kvot mellan företagets vinst och marknadsvärde (E/P) eller att de ska ha låga E/P-värden. Har du ingen åsikt om vad en viss egenskap eller nyckeltal ska vara på skalan ställer du bara in den på neutral. Du kan också välja att sortera bort de bolag och branscher du inte står bakom.

När du valt inställningar för nyckeltalen så har du valt din strategi. Samtidigt rankar aktieverktyget varje bolag utifrån hur väl de uppfyller dina önskade inställningar för varje nyckeltal. Din portfölj blir en kombination av de bolag som har mesta möjliga av de önskade egenskaperna och nyckeltalen och hur viktiga du angett att de ska vara. Den portfölj du får se är alltså det aktuella resultatet av din strategi.

Aktieverktyget räknar också fram vad din strategi hade gett för värdeutveckling om du investerat efter den de senaste tio åren. Värdeutvecklingen för portföljens jämförelseindex visas i samma graf. Förutom att visa de aktier som ingår i portföljen i dagsläget och hur strategin hade avkastat historiskt, så visar aktieverktyget vad dagens portfölj har för genomsnittliga nyckeltal relativt sitt jämförelseindex. Det visar alltså vad din strategi har gett för egenskaper på portföljnivå.

Månadsspara eller investera en gång?

Du kan välja att spara månads- eller kvartalsvis i din portfölj. Många väljer också att investera en större summa vid ett tillfälle för att sedan uppdatera portföljen efter hand. Väljer du att månadsspara får du ett mail varje månad med en aktuell beräkning på aktier att köpa baserat på din strategi. Vi guidar dig sedan direkt vidare till någon av våra partners och du slipper på så sätt leta rätt på aktierna själv. Köpen gör du sedan enkelt med några klick.

Vi meddelar dig när det är dags att justera portföljen

En gång per år får du en notis om att det kan vara dags för att justera din portfölj. Du får en beskrivning på hur det kan gå till och kan självklart välja att justera innehaven oftare. Aktieverktyget hjälper dig sedan att beräkna fram vilka aktier som med fördel kan ersättas av andra enligt din strategi.

Data som uppdateras dagligen

Fördelningen i din aktieportfölj uppdateras dagligen baserat på dina portföljval. När ny data kommer in förändras bolagens förutsättningar och hur högt de rankas varierar därför med tiden. Ofta sker ingen förändring alls då de egenskaper vi analyserar rör sig långsamt och för att aktiepriser rör sig på ungefär samma sätt om de befinner sig på samma marknad, om inget har hänt med ett specifikt bolag.

Att målportföljen förändras dagligen innebär inte att du lika ofta behöver sälja aktier. Den ändras för att du, varje gång du vill investera mer, ska kunna göra det efter bästa möjliga fördelning. Har ett bolag försvunnit ur den portfölj som visas i aktieverktyget så betyder det inte att du behöver sälja den aktien. Den är antagligen fortfarande tillräckligt bra för att det inte ska vara värt kostnaden att sälja den. 

De aktier som analyseras

Beräkningar görs på den marknad du valt, på en stor uppsättning olika företag. Närmare bestämt för de aktier som ingår i index för respektive marknad (se nedan). Vilka länder som inkluderas beror i hög grad på hur billigt det är för svenska kunder att handla aktier noterade i dessa länder. För att underlätta sökbarheten utanför Sigmastocks system anger vi Bloomberg-tickern för varje index. Siffrorna inom paranteser anger antal aktier som ingår i respektive index.

 • Sverige: SBX Index (90).
 • Norden: Sverige: OMX Index (30), Norge: OBX Index (25), Danmark: OMXC20GI Index (20), Finland: OMXH25GI Index (25).
 • USA: SPX Index (500).
 • Europa: Frankrike: CAC Index (40), Tyskland: DAX Index (30), Storbritannien: UKX Index (100), Schweiz: SMI Index (20), Spanien: IBEX Index (35), Sverige: OMX Index (30), Norge: OBX Index (25), Danmark: OMXC20GI Index (20), Finland: OMXH25GI Index (25).

Sigmastocks rekommenderade nyckeltal

 • Marknadsvärde: Visar hur stort bolaget är, sett till dess värde på börsen. Värdet beräknas genom att ta bolagets totala antal utestående aktier, gånger priset per aktie.
 • Vinsttillväxt: Beräknas för ett bolag som den procentuella förändringen för summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen, relativt summan av nettovinsterna för de fyra kvartalen före dess.
 • Kassaflöde: Beräknas som förändringen i likvida medel under det senaste året delat med bolagets totala tillgångar. 
 • Bokfört värde: Nyckeltal vi definierar som ett bolags totala egna kapital delat med bolagets totala börsvärde. Kallas ofta “Book-to-Market”.
 • Vinst/Marknadsvärde: Summan av ett bolags rapporterade nettovinster, för de fyra senaste kvartalen delat med totala börsvärdet. Vilket är samma sak som 1 delat med PE-talet. Kallas ofta “Earnings-to-Price”.
 • Vinstmarginal: Summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen delat med den totala omsättningen under samma tidsperiod.
 • Skuldsättning: Nyckeltal vi beräknar som summan av kortfristiga och långfristiga skulder delat med bolagets totala börsvärde.

Momentum och utdelningar

Momentum är det engelska ordet för fysikens begrepp för rörelsemängd. Inom finans avser ordet att en aktie som gått bra historiskt kommer fortsätta att avkasta bra. Faktorn mäter procentuell förändring  i företagets börsvärde idag relativt för två år sedan. Utdelningar är vad vi beräknar som summan av ett bolags utdelningar i likviditet under det senaste året delat med det totala börsvärdet.
 
Dessa två nyckeltal används ofta för att analysera aktier och bolag. Vår forskning har däremot inte visat på ett lika tydligt historiskt samband mellan dessa parametrar och en god framtida avkastning. Du väljer helt själv om du vill inkludera dem i din portfölj.

Faktorinvestering har förändrat synen på finansmarknaden

Artikeln Common risk factors in the returns on stocks and bonds publicerades 1993 av Eugene Fama och Kenneth French. Deras idé om faktorinvestering visar att vissa nyckeltal och egenskaper hos ett företag kan förutsäga hur dess aktie avkastar i framtiden. Sedan dess har deras artikel refererats över 16.000 gånger på Google Scholar och åstadkommit en bestående förändring kring synen på finansmarknaderna.

Klicka här för att testa aktieverktyget! 

Aktiehandel innebär alltid en risk

Aktiehandel innebär alltid en viss risk, men med hjälp av utvärderingen av din strategis historiska avkastning kan vi beräkna hur stor risk din strategi kan antas ha framöver. Riskberäkningen grundar sig på volatiliteten, vilket är samma som statistikens standardavvikelse, för portföljens månatliga avkastningar. Givet din portföljs volatilitet kan man räkna ut ett område som ditt portföljvärde med 95% sannolikhet kommer att ligga innanför. Ju bredare område desto större risk har din strategi.