1

Hej,
För att vårt aktieverkyg ska fungera krävs det att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.

SKAPA DIN AKTIEPORTFÖLJ MED SIGMASTOCKS PORTFÖLJVERKTYG

ANVÄND VERKTYGET FÖR ATT SKAPA EN EGEN PORTFÖLJSTRATEGI

Välj nivå

Välj belopp

Startbelopp

kr
Månadssparande

kr
Diversifiering
Här visas den fördelning mellan olika branscher som din aktieportfölj hade haft om du hade köpt aktier motsvarande ditt startbelopp idag. Nedan visas även fördelningen mellan de aktier som har beräknats fram för köp enligt ditt startbelopp.

Sigmastocks parametrar

Vår forskning har visat att det har gett god avkastning att investera enligt dessa faktorer historiskt sett. Du kan välja att använda våra förinställda inställningar för att skapa långsiktiga och stabila portföljer, men du kan också välja att ställa in dessa parametrar själv för att skapa dina egna strategier.

Parametrar

Marknadsvärde
Ett bolags marknadsvärde visar hur stort bolaget är, sett till dess värde på börsen. Värdet beräknas genom att ta bolagets totala antal utstående aktier gånger priset per aktie.

Små bolag

Stora bolag

Vinsttillväxt
Vi beräknar vinsttillväxten för ett bolag som summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen minus summan av nettovinsterna för de fyra kvartalen före dess delat med bolagets marknadsvärde.

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Kassaflöde
Kassaflödet för ett bolag beräknar vi som förändringen i likvida medel under det senaste året delat med bolagets totala tillgångar.

Viktigt med lågt

Viktigt med högt

Bokfört värde
Detta nyckeltal definierar vi som ett bolags totala egna kapital delat med bolagets totala börsvärde, vilket ofta kallas ”Book-to-Market”.

Viktigt med lågt

Viktigt med högt

Vinst/marknadsvärde
Detta är summan av ett bolags rapporterade nettovinster för de fyra senaste kvartalen delat med det totala börsvärdet, vilket är samma sak som 1 delat med PE-talet. Ett annat vanligt namn ”Earnings-to-Price”.

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Vinstmarginal
Vinstmarginalen beräknar vi som summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen delat med den totala omsättningen under samma tidsperiod.

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Skuldsättning
Detta nyckeltal beräknar vi som summan av kortfristiga och långfristiga skulder delat med bolagets totala börsvärde.

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Övriga parametrar

Dessa parametrar används ofta för att analysera aktier och bolag. Däremot har vår forskning inte visat på ett lika tydligt historiskt samband mellan dessa parametrar och god framtida avkastning. Du väljer själv om du vill inkludera dem i din portfölj.
Momentum
Momentum är engelska ordet för Fysikens begrepp rörelsemängd. I finans låter man ordet avse att en aktie som har gått bra historiskt kommer att fortsätta att avkasta bra. Faktorn mäter procentuell förändring i företagets börsvärde idag relativt för två år sedan

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Utdelningar
Detta beräknar vi som summan av ett bolags utdelningar i likviditet under det senaste året delat med det totala börsvärdet.

Viktigt med låg

Viktigt med hög

Sortera bort

När du blivit kund kan du här välja att ta bort enskilda bolag som du inte vill ska ingå i din portfölj.

Nästa

DIN AKTIEPORTFÖLJ

AKTIEPORTFÖLJEN HAR SKAPATS UTIFRÅN DINA INSTÄLLNINGAR

Historik

Så här hade din värdeutveckling sett ut om du hade börjat spara med denna strategi, ditt startbelopp och ditt månadssparande för 10 år sedan. Utdelningar är medräknade för både din utveckling och index.

Portföljstrategins historiska utveckling

Visa risk

Risken beräknas som två standardavvikelser av den historiska avkastningen. Här visas med andra ord det spann som din framtida utveckling kommer att ligga inom med 95% sannolikhet.

Portföljens egenskaper

Här visas hur portföljens olika egenskaper förhåller sig till varandra. Även om du sätter en parameter på högsta möjliga inställning är det inte säkert att egenskapen når upp till maximalt värde. Detta då olika parametrar vägs mot varandra, vilket skapar kompromisser i portföljens egenskaper.

Aktier att köpa idag

Här visas den fördelning mellan olika branscher som din aktieportfölj hade haft om du hade köpt aktier motsvarande ditt startbelopp idag. Nedan visas även fördelningen mellan de aktier som har beräknats fram för köp enligt ditt startbelopp.