Om verktyget

Sigmastocks aktieverktyg

Med vårt aktieverktyg kan du skapa och förvalta din egen aktieportfölj. Verktyget analyserar data från alla företag som har ingått i de index som vi använder för din valda marknad tio år bakåt i tiden och beräknar hur den strategi som du har valt skulle ha avkastat om du skulle ha följt den under den senaste tioårsperioden. Du som kund kan även välja att själv styra portföljens strategi, eller sortera bort bolag och branscher som du inte tycker om.

Sigmastocks forskning och nyckeltal

Finansiell forskning visar att vissa s.k finansiella nyckeltal, siffror som beskriver ett bolags ekonomiska situation, kan användas för att förutsäga vilka aktier som kommer att avkasta bättre än börsens snitt i framtiden. Vårt aktieverktyg använder sig av denna forskning och tillåter sparare att enkelt skapa sina egna aktieportföljer.

Den här typen av mjukvara, i kombination med dagens enkla och billiga aktiehandel på internet, gör att vi kan ersätta traditionella, aktivt förvaltade aktiefonder, och ge stöd för privatpersoner som investerar i aktier.

För dig som vill skapa din egen strategi

Rent praktiskt så väljer du som kund hur viktigt du tycker att det är att din portfölj innehåller bolag med vissa egenskaper, t.ex. att de ska ha hög kvot mellan företagens vinst och deras marknadsvärde (E/P). Du kan då bestämma allt ifrån att det är viktigt att bolagen i din portfölj har låga E/P-värden, till att det inte spelar någon roll vad deras E/P är, till att det är viktigt med höga E/P. Har du ingen åsikt om vad en viss egenskap/nyckeltal ska vara sätter du den bara till att vara neutral. När du har valt inställningar för nyckeltalen har du valt din strategi. Samtidigt kommer programmet att ranka varje bolag utifrån hur väl det uppfyller de önskade inställningarna för varje nyckeltal. Din portfölj blir sedan den kombination av bolag som har mesta möjliga av de önskade egenskaperna/nyckeltalen, utefter hur viktiga du har angett att dessa ska vara. Den portfölj som du får se är alltså det aktuella resultatet av din valda strategi. Samtidigt räknar programmet fram vad samma strategi hade gett för värdeutveckling om du hade investerat efter den de senaste tio åren.

Värdeutvecklingen för portföljens jämförelseindex visas i samma graf. För de marknader som består av flera länder utgörs det jämförelseindex som visas i vårt aktieverktyg av de ingående indexen sammanslagna, viktade med respektive marknadsvikt. För en förteckning över vilka aktier som analyseras för respektive marknad, se nedan.

Förutom att visa vilka aktier som ingår i portföljen idag och hur strategin hade avkastat historiskt, så visar verktyget även vad dagens portfölj har för genomsnittliga nyckeltal relativt sitt jämförelseindex. Det visar således vad din strategi har gett för egenskaper på portföljnivå. Verktyget visar även vilka branscher som är representerade i din portfölj samt risken med din strategi, se nedan.

Risk

Aktiehandel innebär alltid en risk, men det är värdefullt att veta hur stor denna risk är för just din strategi.

Med hjälp av utvärderingen av din strategis historiska avkastning kan vi även beräkna ut hur stor risk din strategi kan antas ha framöver. Riskberäkningen grundar sig på den s k volatiliteten (vilket är samma som statistikens standardavvikelse) för portföljens historiska månatliga avkastningar. Givet din portföljs volatilitet kan man räkna ut ett område som ditt portföljvärde med hög sannolikhet, 95%, kommer att ligga innanför. Ju bredare område, desto större risk har din strategi.

Sigmastocks - risk

Sigmastocks rekommenderade nyckeltal

Finansiell forskning har visat att det har gett god historisk avkastning att investera i bolag som på olika sätt har haft avvikande värden för dessa nyckeltal. Du kan välja att använda våra förinställda inställningar för att skapa långsiktiga och stabila portföljer, men du kan också välja att ställa in dessa parametrar själv för att skapa dina egna strategier. Dessa nyckeltal är följande:

 • Marknadsvärde: Ett bolags marknadsvärde visar hur stort bolaget är, sett till dess värde på börsen. Värdet beräknas genom att ta bolagets totala antal utstående aktier gånger priset per aktie.
 • Vinsttillväxt: Vi beräknar vinsttillväxten för ett bolag som den procentuella förändringen för summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen relativt summan av nettovinsterna för de fyra kvartalen före dess.
 • Kassaflöde: Kassaflödet för ett bolag beräknar vi som förändringen i likvida medel under det senaste året delat med bolagets totala tillgångar.
 • Bokfört värde: Detta nyckeltal definierar vi som ett bolags totala egna kapital delat med bolagets totala börsvärde, vilket ofta kallas ”Book-to-Market”.
 • Vinst / Marknadsvärde: Detta är summan av ett bolags rapporterade nettovinster för de fyra senaste kvartalen delat med det totala börsvärdet, vilket är samma sak som 1 delat med PE-talet. Ett annat vanligt namn ”Earnings-to- Price”.
 • Vinstmarginal: Vinstmarginalen beräknar vi som summan av de rapporterade nettovinsterna för de fyra senaste kvartalen delat med den totala omsättningen under samma tidsperiod.
 • Skuldsättning: Detta nyckeltal beräknar vi som summan av kortfristiga och långfristiga skulder delat med bolagets totala börsvärde.

Övriga parametrar

Dessa nyckeltal används ofta för att analysera aktier och bolag. Däremot har vår forskning inte visat på ett lika tydligt historiskt samband mellan dessa parametrar och god framtida avkastning. Du väljer själv om du vill inkludera dem i din portfölj.

 • ”Momentum”: Momentum är det engelska ordet för fysikens begrepp rörelsemängd. I finans låter man ordet avse att en aktie som har gått bra historiskt kommer att fortsätta att avkasta bra. Faktorn mäter procentuell förändring i företagets börsvärde idag relativt för två år sedan.
 • Utdelningar: Detta beräknar vi som summan av ett bolags utdelningar i likviditet under det senaste året delat med det totala börsvärdet.

Månadsspara eller investera en gång

Varje gång du ska investera räknar verktyget fram vilka aktier som vid investeringstillfället är bäst att köpa. Du kan välja att månads- eller kvartalsspara i din portfölj. Många väljer även att investera en större summa vid ett tillfälle, för att sedan uppdatera portföljen efter hand.

Kontinuerliga uppdateringar

En gång per år skickas en notis ut till dig kring att det kan vara dags att justera din portfölj och en beskrivning av hur det kan gå till. Naturligtvis kan du välja att justera innehaven oftare. Vi hjälper dig att beräkna fram vilka aktier som med fördel kan ersättas av andra aktier enligt din strategi.

Vilka aktier som analyseras

På din valda marknad görs beräkningar på en stor uppsättning olika företag, närmare bestämt för de aktier som ingår i indexen nedan för respektive marknad. Vilka länder som inkluderas beror i hög grad på hur billigt det är för svenska kunder att handla aktier som är noterade i dessa länder. Vi anger Bloomberg-tickern för varje index för att underlätta sökbarheten utanför Sigmastocks system. Siffrorna inom parenteser anger antal aktier som ingår i respektive index.

 • Sverige:
  SBX Index (90).
 • Norden:
  Sverige: OMX Index (30), Norge: OBX Index (25), Danmark: OMXC20GI Index (20), Finland: OMXH25GI Index (25).
 • USA:
  SPX Index (500).
 • Europa:
  Frankrike: CAC Index (40), Tyskland: DAX Index (30), Storbritannien: UKX Index (100), Schweiz: SMI Index (20), Spanien: IBEX Index (35), Sverige: OMX Index (30), Norge: OBX Index (25), Danmark: OMXC20GI Index (20), Finland: OMXH25GI Index (25).

Daglig uppdatering av data

Varje dag uppdateras fördelningen i din aktieportfölj, baserat på dina portföljval. När nya data kommer in förändras bolagens förutsättningar och hur högt ett bolag rankas varierar därför med tiden. Företagsvinster kan variera och ett bolag som inte presterar lika bra som tidigare kommer att rankas sämre. På samma sätt kommer ett bolag vars aktiepris har gått upp mycket i förhållande till, t.ex, dess intjäning att rankas sämre, då det anses dyrare. På detta sätt har du varje dag tillgång till en uppdaterad portfölj. Många gånger kommer ingen förändring att ske, dels då de egenskaper som vi analyserar för det mesta förändras långsamt, dels då aktiepriser rör sig på ungefär samma sätt om de befinner sig på samma marknad, om inget speciellt har hänt med ett specifikt bolag.

Att målportföljen dagligen förändras innebär inte att du lika ofta behöver sälja aktier. Portföljen ändras snarare för att du, varje gång du vill investera mer, ska göra det efter bästa möjliga fördelning. Även om ett bolag har försvunnit ur den portfölj som visas på aktieverktyget behöver du således inte sälja den aktien, då den antagligen fortfarande är tillräckligt bra för att det inte ska vara värt kostnaden för att göra dig av med den. Det kan däremot vara bra att se över portföljen ibland, och en gång per år skickar vi ut en notis kring att det kan vara dags att justera portföljen, samt en beskrivning över hur du går tillväga.

Kort om faktorinvestering

Faktorinvestering bygger på idén att vissa nyckeltal/egenskaper hos företag kan förutsäga hur dess aktie ska avkasta i framtiden. Denna idé publicerades först 1993 av Eugene Fama och Kenneth French, som visade att aktiers avkastning påverkas av om de exempelvis kan kategoriseras som s.k värdebolag snarare än som tillväxtbolag. Deras artikel har åstadkommit en bestående förändring av hur man ser på finansmarknaderna. Läs gärna deras artikel Common risk factors in the returns on stocks and bonds, vilken har refererats till över 16000 gånger på Google Scholar.